Slang(スラング)

mendoi

Benkyou wo suruno ga meindoi
勉強をするのがめんどい。

Heya no katazuke wa itsumo mendoi.
部屋のかたづけはいつもめんどい。

Son ...