Slang(スラング)

bibiru bibitta

Seebu suru mae ni PC ga furi-zu suru to bibiru yone.
セーブする前にPCがフリーズするとビビるよね。

Are omae no yomesan? Maji kowa ...