Everyday Expression(日常)

Tsukareru—.
Tsukareta—.
Tsukareta desyou.
Otsukare sama-.

If you are in Japan, you will ...